De curator

De curator

De curator voert het beheer over de onderneming. De voornaamste taak van de curator is het behartigen van de belangen van de gezamenlijke schuldeisers. Daarnaast onderzoekt de curator of er onregelmatigheden hebben plaatsgevonden voorafgaand aan het faillissement. Mogelijke onrechtmatigheden zijn handelingen die hebben plaatsgevonden ten nadele van de schuldeisers. Dit kan bijvoorbeeld zijn het verkopen van activa tegen een te lage waarde, het wegsluizen van geld door een dividenduitkering of aflossing van een aandeelhouderslening of het aangaan van (onverplichte) rechtshandelingen zoals het afgeven van een pandrecht. Deze zaken vallen onder de zogenaamde Actio Pauliana waarin is bepaald dat de curator deze handelingen kan terugdraaien indien deze tot 1 jaar voorafgaand aan het faillissement hebben plaatsgevonden. Daarnaast onderzoekt de curator of er sprake is van bestuurdersaansprakelijkheid door onbehoorlijke taakvervulling van de bestuurder(s). De bestuurder kan hiervoor persoonlijk aansprakelijk worden gesteld voor het faillissementstekort.

 

De eerste acties van de curator

De curator zal als eerste kijken of het lonend is om de onderneming te laten doordraaien. Het laten doordraaien van de onderneming is van grote invloed op de continuïteit en de doorstartkansen en aldus de goodwill. De curator heeft echter een ander belang voor ogen en dat is de vraag of het doordraaien van de failliete onderneming geld oplevert of kost. De curator wil de schulden niet verder laten oplopen en zal bij een negatief resultaat als snel besluiten alle activiteiten te staken tenzij het verlies door een derde wordt gedekt. Een belangrijke taak van de curator is ervoor te zorgen dat de schulden van de onderneming niet verder oplopen. Het opzeggen van de lopende overeenkomsten is dan de eerste stap. De belangrijkste overeenkomsten zijn de personeels- en de huurovereenkomsten. De personeelsovereenkomsten worden, in het bijzijn van het UWV i.v.m. alle formulieren, direct opgezegd. Hierbij geld een wettelijke opzegtermijn van 4 weken en maximaal 6 weken afhankelijk van het arbeidscontract. De tweede overeenkomst die wordt opgezegd is de huurovereenkomst. De wettelijke opzegtermijn voor huurovereenkomsten is 3 maanden. Gedurende deze drie maanden is het huurcontract nog steeds van toepassing. De verschuldigde huurbetalingen zijn boedelschulden (schulden die zijn ontstaan na het faillissement). De curator zal deze betalen echter na aftrek van de faillissementskosten.

 

De afkoelingsperiode

Schuldeisers zullen na uitspraak van het faillissement zo snel mogelijk hun (onbetaalde) eigendommen willen terughalen. Lease- en verhuurmaatschappijen en ook leveranciers doen dit dan vaak liever vandaag dan morgen. Indien de schuldeisers hun rechten willen uitoefenen en/of er een run zou ontstaan op de activa dan verkleint dit de kans op een doorstart aanzienlijk. De curator heeft daarnaast in de eerste dagen van het faillissement nog niet voldoende zicht op wie welke rechten heeft. Om de curator de gelegenheid te geven om deze zaken evenals de doorstartkansen te onderzoeken kan een afkoelingsperiode door de rechtbank worden toegekend. Gedurende deze afkoelingsperiode van –in eerste instantie- twee maanden kunnen schuldeisers hun rechten niet uitoefenen. Gedurende de afkoelingsperiode kan -maar hoeft niet- de curator de onderneming voortzetten.

Garanties van de curator

In een normale bedrijfsoverdracht transactie vormen de garanties een belangrijk deel van de koopovereenkomst alsmede de mogelijkheid om garantieclaims te kunnen verhalen op de verkoper. Een curator kan zich in een faillissementssituatie en zeker bij een snelle doorstart onmogelijk een goed beeld vormen van de risico’s die mogelijk spelen. Daarbij dient een curator te voorkomen dat de boedel er financieel op achteruit gaat. De curator geeft daarom geen enkele garantie. Over te nemen activa kunnen wellicht niet naar behoren werken of kapot zijn of via een huur-lease overeenkomst toch eigendom van een derde blijken te zijn. De curator zal in deze gevallen zich beroepen op de afgegeven vrijwaring en niet snel (een deel van) de koopsom terugstorten.

 

De curator: vriend of vijand?

De curator speelt een cruciale rol in een doorstart. Sterker nog: zonder medewerking van de curator vindt er helemaal geen doorstart plaats. Om als doorstartende partij in beeld te komen bij de curator is een voortvarende houding noodzakelijk en tijdens de onderhandelingen kan het er hard aan toe gaan. Dit is niet anders dan normaal. De curator heeft een belangrijk doel voor ogen en dat is een zo hoog mogelijke opbrengst realiseren en de schuld in de boedel zoveel mogelijk te verlagen. De curator boekt succes als de onderneming wordt doorgestart en zal binnen de mogelijkheden van de wet al zijn medewerking verlenen. Een meewerkende curator is a friend forever.