Algemene voorwaarden van Peek Von Schükkmann BV h.o. Doorstart.nl

Artikel 1 Definities
In deze algemene voorwaarden worden de onderstaande termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.
Peek Von Schükkmann: Peek Von Schükkmann BV (hierna: Peek Von Schükkmann), gevestigd en kantoorhoudende te Bergen.
De Afnemer: De Afnemer van Peek Von Schükkmann, zijnde iedere (rechts)persoon die met Peek Von Schükkmann een overeenkomst heeft gesloten, alsmede diens vertegenwoordiger(s), gemachtigde(n), rechtverkrijgende(n), rechtsopvolger(s) en erfgena(a)m(en).
Overeenkomst: De overeenkomst tot het leveren van specifieke producten en / of diensten door Peek Von Schükkmann aan de Afnemer.

Artikel 2 Algemeen
2.1 Deze algemene voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen Peek Von Schükkmann en de Afnemer waarop Peek Von Schükkmann deze algemene voorwaarden van toepassing heeft verklaard.

2.2 Bij deze algemene voorwaarden zijn aanvullende voorwaarden gevoegd betreffende de door Peek Von Schükkmann te leveren specifieke producten of diensten. De aanvullende voorwaarden maken deel uit van de algemene voorwaarden. In geval van afwijking en/of tegenstrijdigheid tussen de inhoud of strekking van de algemene voorwaarden en de aanvullende voorwaarden prevaleren de aanvullende voorwaarden.

2.3 Deze algemene voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met Peek Von Schükkmann, wanneer door Peek Von Schükkmann bij de uitvoering ervan derden worden ingeschakeld.

2.4 Afwijkingen op deze algemene- en/of aanvullende voorwaarden zijn slechts van toepassing, indien deze schriftelijk zijn vastgelegd en door beide partijen voor akkoord zijn ondertekend.

2.5 Inkoop- of andere voorwaarden van de Afnemer zijn slechts van toepassing, indien deze schriftelijk zijn vastgelegd en door beide partijen voor akkoord zijn ondertekend.

2.6 Indien één of meerdere van de bepalingen uit deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen volledig van toepassing. Peek Von Schükkmann en de Afnemer zullen alsdan nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige, c.q. vernietigde bepalingen overeenkomen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht worden genomen.

Artikel 3 Aanbiedingen en offertes
3.1 Alle offertes en aanbiedingen van Peek Von Schükkmann zijn geheel vrijblijvend, tenzij het tegendeel uitdrukkelijk schriftelijk is bepaald. Indien een offerte of aanbieding van

Peek Von Schükkmann een vrijblijvend aanbod bevat en dit aanbod door Afnemer wordt aanvaard, heeft Peek Von Schükkmann het recht dit aanbod binnen twee werkdagen na kennisneming van de aanvaarding door Afnemer te herroepen. Tenzij uitdrukkelijk elders overeengekomen, zijn de offertes en aanbiedingen van Peek Von Schükkmann dertig dagen geldig.

3.2. De overeenkomst tussen Peek Von Schükkmann en Afnemer komt tot stand door het plaatsen of doen van een schriftelijke of mondelinge (telefonische) bestelling, inschrijving dan wel opdracht bij Peek Von Schükkmann en de aanvaarding van deze bestelling, inschrijving dan wel opdracht door Peek Von Schükkmann. Afnemer aanvaardt door zijn schriftelijke of mondelinge bestelling, inschrijving dan wel opdracht of verstrekking van de opdracht deze algemene voorwaarden.

3.3. De in het vorige lid genoemde aanvaarding door Peek Von Schükkmann kan via elk communicatiemiddel plaatsvinden. Dit geldt eveneens indien de bestelling of opdracht van Afnemer langs elektronische weg is geplaatst.

3.4. Op Peek Von Schükkmann rust geen enkele verplichting om Afnemer middelen ter beschikking te stellen om invoerfouten door Afnemer te kunnen opsporen of corrigeren. Tussen partijen geldt de inhoud van de opdracht of bestelling van Afnemer zoals deze door Peek Von Schükkmann is ontvangen, als juist. Invoerfouten en andere fouten gemaakt bij het verstrekken van de bestelling of opdracht komen voor rekening en risico van Afnemer.
3.5. Indien de overeenkomst tussen Peek Von Schükkmann en Afnemer langs elektronische weg tot stand is gekomen, is het door Peek Von Schükkmann gearchiveerde exemplaar van de overeenkomst niet toegankelijk voor Afnemer.

3.6 Peek Von Schükkmann is te allen tijde gerechtigd een opdracht zonder opgave van redenen te weigeren en/of te beëindigen.

Artikel 4 Uitvoering van de overeenkomst
4.1 Verkoop, levering en terbeschikkingstelling van goederen respectievelijk de verrichting van werkzaamheden en/of diensten geschiedt tegen de op het moment van de totstandkoming van de overeenkomst door Peek Von Schükkmann gehanteerde prijzen en tarieven.
4.2. Tenzij uitdrukkelijk anders schriftelijk met Afnemer overeengekomen zijn alle door Peek Von Schükkmann gehanteerde prijzen en tarieven exclusief omzetbelasting en exclusief eventuele andere van overheidswege opgelegde heffingen en exclusief administratiekosten en verschotten van derden. Indien de prijs is gebaseerd op het verwachte aantal te leveren datarecords zal achteraf de prijs definitief worden vastgesteld aan de hand van het

daadwerkelijke aantal geleverde records.

4.3. Peek Von Schükkmann behoudt zich het recht voor de prijzen en tarieven te wijzigen. Gewijzigde prijzen en tarieven gelden behoudens andersluidende afspraak – vanaf het moment waarop deze worden ingevoerd.

4.4. Ingeval van een prijs- en/of tariefverhoging zal Peek Von Schükkmann Afnemer hiervan voor zover redelijkerwijs mogelijk op de hoogte stellen. Indien Afnemer zich niet kan verenigen met de door Peek Von Schükkmann aangekondigde prijs- en/of tariefverhoging, is Afnemer gerechtigd de met Peek Von Schükkmann bestaande overeenkomst te ontbinden door middel van een schriftelijke aan Peek Von Schükkmann te zenden buitengerechtelijke verklaring. Indien Peek Von Schükkmann deze verklaring niet binnen dertig dagen na ontvangst door Afnemer van de kennisgeving inzake de prijs- en/of tariefverhoging heeft ontvangen, althans vanaf het moment waarop Afnemer redelijkerwijs kennis heeft kunnen nemen van de prijs- en/of tariefverhoging, wordt Afnemer geacht akkoord te zijn gegaan met de prijs- en/of tariefverhoging.

4.5 Peek Von Schükkmann is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat Peek Von Schükkmann is uitgegaan van door de Afnemer verstrekte onjuiste en/ of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor Peek Von Schükkmann zondermeer kenbaar was.

4.7 De Afnemer vrijwaart Peek Von Schükkmann voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en welke aan de Afnemer toerekenbaar is.

4.10 Indien Peek Von Schükkmann een termijn voor levering heeft opgegeven, is deze steeds indicatief. Een opgegeven levertijd is dan ook nimmer een fatale termijn en overschrijding van die termijn geeft de Afnemer nimmer recht op ontbinding van de overeenkomst en/ of schadevergoeding. Bij overschrijding van een termijn dient de Afnemer Peek Von Schükkmann schriftelijk in gebreke te stellen.

Artikel 5 Wijziging van de overeenkomst
5.1 Indien vóór of tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering noodzakelijk is om de overeenkomst te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen.

5.2 Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. Peek Von Schükkmann zal de Afnemer hierover schriftelijk informeren.

5.3 Indien de wijziging van of aanvulling op de overeenkomst financiële en/of kwalitatieve consequenties zal hebben, zal Peek Von Schükkmann de Afnemer hierover schriftelijk informeren.

5.4 Indien een vaste prijs is overeengekomen, zal Peek Von Schükkmann schriftelijk aangeven in hoeverre de wijziging of aanvulling van de overeenkomst een overschrijding van de vaste prijs tot gevolg heeft.

5.5 Het voorgaande laat onverlet dat Peek Von Schükkmann is gerechtigd om van tijd tot tijd de manier waarop zij de producten en/of diensten levert (en de Afnemer de producten en/of diensten kan ontvangen of benaderen) te veranderen en/of functionaliteiten of onderdelen van producten en/of diensten op te schorten, te wijzigen of te beëindigen. Alleen in het geval een dergelijke verandering een direct substantieel en negatief effect heeft op de bedrijfsvoering van de Afnemer, uitsluitend ter beoordeling van Peek Von Schükkmann, zal Peek Von Schükkmann de Afnemer twee (2) maanden voordat een dergelijke verandering wordt geïmplementeerd, per aangetekend schrijven informeren. Als de Afnemer niet instemt met de aangekondigde verandering is ieder van partijen gerechtigd om, binnen een termijn van 30 dagen nadat Peek Von Schükkmann de Afnemer op voornoemde wijze heeft geïnformeerd, de Overeenkomst voor het betreffende gedeelte schriftelijk op te zeggen met ingang van de dag dat de verandering wordt geïmplementeerd. Het blijven gebruiken van de producten en/of diensten zal hebben te gelden als instemming van de Afnemer met de verandering.

5.6 In uitzondering op artikel 19.1 van deze algemene voorwaarden zullen alle geschillen die verband houden met de beoordeling door Peek Von Schükkmann van ‘een direct substantieel en negatief effect op de bedrijfsvoering van de Afnemer’, worden voorgelegd aan een nader door partijen overeen te komen onafhankelijke deskundige.

Artikel 6 Duur van de overeenkomst, verlenging en opzegging
6.1 Overeenkomsten tussen Peek Von Schükkmann en de Afnemer worden steeds aangegaan voor de duur van tenminste één jaar, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeengekomen.

6.2 Opzegging van de overeenkomst kan alleen geschieden (bij aangetekend schrijven) tegen het einde van de uitdrukkelijk dan wel stilzwijgend, overeenkomstig het bepaalde in artikel 6.3, overeengekomen contractstermijn, met inachtneming van een opzegtermijn van twee maanden.

6.3 Heeft geen (tijdige) opzegging plaatsgehad, dan wordt de overeenkomst stilzwijgend voor een gelijke periode gecontinueerd.

6.4 Verlenging geschiedt steeds onder dezelfde voorwaarden en bepalingen en tegen de op het moment van verlenging geldende eenheidsprijs en overige tarieven. Aanbiedingen zijn eenmalig en vallen niet onder de verlenging.

6.5 Inflatoire, economische, politieke of bedrijfsorganisatorische ontwikkelingen geven Peek Von Schükkmann het recht de prijzen van producten of diensten bij (voortijdige) verlenging van de overeenkomst te verhogen. Dezelfde ontwikkelingen geven Peek Von Schükkmann ook het recht lopende een overeenkomst haar prijzen te wijzigen. Alleen in dat laatste geval is de Afnemer gerechtigd de overeenkomst binnen één maand na mededeling van de prijsverhoging te ontbinden, tenzij deze prijsverhoging voortvloeit uit wettelijk voorschrift. Bij gebreke van ontbinding van de overeenkomst door de Afnemer wordt de Afnemer geacht de prijsverhoging te hebben geaccepteerd.

Artikel 7 Betaling en contractuele rente
7.1 Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum op een door Peek Von Schükkmann aan te geven wijze in de valuta waarin is gefactureerd, tenzij een afwijkende termijn is overeengekomen. Bezwaren tegen de hoogte van de facturen schorten de betalingsverplichting niet op.

7.2 Indien de Afnemer in gebreke blijft met betaling binnen de termijn van 14 dagen, is hij van rechtswege in verzuim. De Afnemer is alsdan een rente verschuldigd van 1% per maand of gedeelte daarvan, tenzij de wettelijke handelsrente hoger is, in welk geval de wettelijke handelsrente geldt. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf de verzuimdatum, tot het moment van volledige betaling.

7.3 Indien de Afnemer in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, komen alle kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor zijn rekening. Deze kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte bedragen 15% van de verschuldigde hoofdsom, met een minimum van € 100,00. Indien en voor zover sprake is van een situatie, waarin vorenbedoeld percentage voor het berekenen van de kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte zich niet laat hanteren, zullen de kosten voor voldoening buiten rechte worden berekend overeenkomstig de bestaande wet- en regelgeving, in het bijzonder het bepaalde in artikel 6:96 BW, en rechtspraak.

7.4 Indien Peek Von Schükkmann hogere kosten heeft gemaakt, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen ook deze voor vergoeding in aanmerking.

7.5 De Afnemer is nimmer gerechtigd facturen in termijnen te betalen, tenzij Peek Von Schükkmann daarin schriftelijk heeft toegestemd.

7.6 Het is de Afnemer niet toegestaan betalingen op te schorten, dan wel zich te beroepen op korting of verrekening, c.q. compensatie.

7.7 In geval van liquidatie, faillissement, toelating van de Afnemer tot de schuldsanerings-regeling krachtens de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen, beslag ten laste van of surséance van betaling van de Afnemer, dan wel wanneer de Afnemer enige uit hoofde van de Wet, van de overeenkomst of van deze voorwaarden op hem rustende verplichting niet nakomt, zijn alle vorderingen van Peek Von Schükkmann op de Afnemer onmiddellijk opeisbaar.

7.8 Peek Von Schükkmann heeft het recht door de Afnemer gedane betalingen in de eerste plaats in mindering te laten strekken van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente. Voorts kan Peek Von Schükkmann, zonder daardoor in verzuim te komen, een aanbod tot betaling weigeren indien de Afnemer een andere volgorde voor de toerekening aanwijst. Peek Von Schükkmann kan eveneens volledige aflossing van de hoofdsom weigeren, indien daarbij niet eveneens de opengevallen en lopende rente, alsmede de kosten worden voldaan.

Artikel 8 Eigendomsvoorbehoud
8.1 Alle door Peek Von Schükkmann geleverde zaken, daaronder eventueel mede begrepen, software, (elektronische) bestanden, etc., blijven haar eigendom, totdat de Afnemer alle verplichtingen uit alle met Peek Von Schükkmann gesloten overeenkomsten is nagekomen.

8.2 De Afnemer is niet bevoegd onder het eigendomsvoorbehoud als bedoeld in artikel 8.1 vallende zaken te verpanden, noch op enige andere wijze te bezwaren.

8.3 Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken, dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is de Afnemer verplicht Peek Von Schükkmann daarvan zo snel als redelijkerwijs verwacht mag worden op de hoogte te stellen.

8.4 De Afnemer verplicht zich de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken tegen brand-, ontploffings- en waterschade en diefstal te verzekeren en verzekerd te houden, en de polis van deze verzekering op eerste verzoek aan Peek Von Schükkmann ter inzage te geven. Tevens dient de Afnemer alle maatregelen te treffen ter voorkoming dat door derden misbruik gemaakt kan worden van Peek Von Schükkmann in gebruik gekregen software.

8.5 Voor het geval Peek Von Schükkmann haar in dit artikel bedongen eigendomsvoorbehoud wil uitoefenen, geeft de Afnemer reeds nu voor alsdan onvoorwaardelijke en onherroepelijk toestemming aan Peek Von Schükkmann of door deze aan te wijzen derden, om al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van Peek Von Schükkmann zich (kunnen) bevinden en die zaken terug te nemen.

Artikel 9 Onderzoek en reclames
9.1 Klachten over geleverde diensten of producten, de door Peek Von Schükkmann gevoerde administratie en de facturen, behoeven door Peek Von Schükkmann slechts in behandeling te worden genomen, indien deze klachten schriftelijk zijn ingediend binnen 30 dagen na de factuurdatum. De schriftelijke klacht dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat Peek Von Schükkmann in staat wordt gesteld adequaat te reageren.

9.2 Na het verstrijken van voormelde termijnen worden reclames door Peek Von Schükkmann niet meer in behandeling genomen en wordt de Afnemer geacht de geleverde diensten en/of producten, respectievelijk de factuur te hebben goedgekeurd.

Artikel 10 Opschorting en ontbinding
10.1 Peek Von Schükkmann is bevoegd de nakoming van haar verplichtingen op te schorten of de overeenkomst met de Afnemer te ontbinden, indien:
– de Afnemer zijn verplichtingen uit de overeenkomst niet of niet volledig nakomt;
– na het sluiten van de overeenkomst aan Peek Von Schükkmann ter kennis gekomen omstandigheden haar goede grond geven te vrezen dat de Afnemer zijn verplichtingen niet zal nakomen;
– ingeval er goede grond bestaat te vrezen dat de Afnemer slechts gedeeltelijk of niet behoorlijk zal nakomen, is de opschorting slechts toegelaten voor zover de tekortkoming haar rechtvaardigt;
– de Afnemer bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is.

10.2 Voorts is Peek Von Schükkmann bevoegd de overeenkomst te (doen) ontbinden, indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn, dat van haar onmogelijk, of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid, niet langer nakoming van de overeenkomst kan worden gevergd, dan wel indien zich anderszins zodanige omstandigheden voordoen, dat van haar in redelijkheid geen ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst mag worden verwacht.

10.3 Indien de overeenkomst wordt ontbonden, zijn alle vorderingen van Peek Von Schükkmann op de Afnemer direct opeisbaar. Indien Peek Von Schükkmann de nakoming van haar verplichtingen opschort, behoudt zij haar aanspraken uit de wet en overeenkomst.

10.4 Peek Von Schükkmann behoudt ingeval van opschorting en ontbinding steeds het recht schadevergoeding van de Afnemer te vorderen.

Artikel 11 Aansprakelijkheid
11.1 Peek Von Schükkmann is aansprakelijk voor tekortkomingen in de uitvoering van de opdracht, voor zover deze het gevolg zijn van het door Peek Von Schükkmann of haar medewerkers niet in acht nemen van de zorgvuldigheid, deskundigheid en de redelijke bekwaamheid, waarop door de Afnemer bij het uitbrengen van adviezen en/of het uitvoeren van de opdracht door Peek Von Schükkmann mag worden vertrouwd. De aansprakelijkheid voor de schade veroorzaakt door de tekortkomingen in de uitvoering van de opdracht wordt beperkt tot het bedrag van het honorarium dat Peek Von Schükkmann voor haar werkzaamheden in het kader van die opdracht heeft bedongen c.q. ontvangen. Bij opdrachten die een langere doorlooptijd dan zes maanden hebben, geldt een verdere beperking van de hier bedoelde aansprakelijkheid tot maximaal het factuurbedrag over de laatste zes maanden.

11.2 Eventuele aanspraken tot vergoeding van schade geleden als gevolg van toerekenbaar tekortschieten van Peek Von Schükkmann van de Afnemer, in de hierboven bedoelde zin, dienen binnen één jaar na het ontdekken van de schade te zijn ingediend, bij gebreke waarvan de Afnemer zijn recht op vergoeding van schade heeft verloren.

11.3 Onder (directe) schade wordt uitsluitend verstaan:
– de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze algemene voorwaarden;
– de eventuele, redelijke kosten gemaakt om de tekortkoming in de uitvoering van de opdracht door Peek Von Schükkmann te herstellen, tenzij deze niet aan Peek Von Schükkmann toegerekend kan worden;
– de redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de Afnemer aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade, als bedoeld in deze algemene voorwaarden.

11.4 Peek Von Schükkmann is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen doch niet uitsluitend gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, schade door bedrijfsstagnatie en schade aan de goede naam en eer van personen, zowel bij de Afnemer als bij derden.

Artikel 12 Vrijwaringen
12.1 De Afnemer vrijwaart Peek Von Schükkmann voor aanspraken van derden met betrekking tot rechten van intellectuele eigendom op door de Afnemer verstrekte en bij de uitvoering van de overeenkomst gebruikte materialen of gegevens.

12.2 Indien de Afnemer aan Peek Von Schükkmann informatiedragers, elektronische bestanden of software etc. verstrekt, garandeert hij dat deze vrij zijn van virussen en defecten.

Artikel 13 Risico-overgang
13.1 Het risico van verlies of beschadiging van de zaken die voorwerp van de overeenkomst zijn, gaat op de Afnemer over op het moment waarop die zaken juridisch en/of feitelijk aan de Afnemer worden geleverd en daarmee in de macht van de Afnemer of van een door hem aan te wijzen derde worden gebracht.

Artikel 14 Overmacht
14.1 Partijen zijn niet gehouden tot het nakomen van enige contractuele verplichting, indien zij daartoe gehinderd worden als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor hun rekening komt.

14.2 Naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt verstaan, wordt in deze algemene voorwaarden onder overmacht verstaan: alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop Peek Von Schükkmann geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor zij niet in staat is haar contractuele verplichtingen na te komen. Werkstakingen in de onderneming van Peek Von Schükkmann worden daaronder begrepen.

14.3 Peek Von Schükkmann heeft het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat zij haar verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst had moeten nakomen.

14.4 Partijen kunnen de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten gedurende de periode dat de overmacht voortduurt. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden, is ieder van partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.

14.5 Voor zoveel Peek Von Schükkmann ten tijde van het intreden van overmacht haar verplichtingen uit de overeenkomst inmiddels gedeeltelijk is nagekomen of deze zal kunnen nakomen en aan het nagekomen, respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is zij gerechtigd het reeds nagekomen, respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. De Afnemer is gehouden deze factuur te voldoen als had deze betrekking op een afzonderlijke overeenkomst.

Artikel 15 Geheimhouding
15.1 In aanvulling op artikel 4.1 geldt dat partijen verplicht zijn tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij, in het kader van de overeenkomst van elkaar of uit andere bron, hebben verkregen. Alle informatie geldt als vertrouwelijk, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is aangegeven.

15.2 Indien Peek Von Schükkmann op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak gehouden is vertrouwelijke informatie aan, door de Wet of de bevoegde rechter, aangewezen derden te verstrekken en zij zich ter zake niet kan beroepen op een wettelijk, dan wel door de bevoegde rechter erkend of toegestaan recht van verschoning, is Peek Von Schükkmann jegens de Afnemer niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling wegens schending van de verplichting tot geheimhouding en is de Afnemer niet gerechtigd tot ontbinding van de overeenkomst op grond van enige schade, hierdoor ontstaan.

15.3 De wederzijdse verplichting tot geheimhouding duurt ook na beëindiging van de overeenkomst voort.

Artikel 16 Intellectuele eigendom en auteursrechten
16.1 Onverminderd het in deze algemene voorwaarden bepaalde, behoudt Peek Von Schükkmann zich de rechten en bevoegdheden voor die haar toekomen op grond van de Auteurswet.

16.2 Alle door Peek Von Schükkmann verstrekte bescheiden, gegevens, materialen en dergelijke in welke uitingsvorm of verschijningsvorm dan ook zijn uitsluitend bestemd om door de Afnemer te worden gebruikt en mogen door hem niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Peek Von Schükkmann worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt, of ter kennis van derden gebracht, tenzij uit de aard van de verstrekte bescheiden, gegevens, materialen en dergelijke anders voortvloeit.

16.3 Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, behoudt Peek Von Schükkmann het recht de, door en bij de uitvoering van haar werkzaamheden, verkregen informatie in haar databases op te nemen en verworven kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke gegevens ter kennis van derden worden gebracht.

16.4 De Afnemer garandeert te allen tijde dat het gebruik van door hem verstrekte gegevens, of anderszins, Peek Von Schükkmann niet in strijd zal brengen met wettelijke voorschriften of beschermde rechten van derden. Voorts vrijwaart hij Peek Von Schükkmann volledig voor alle directe en indirecte gevolgen van aanspraken, welke derden geldend zouden kunnen maken uit hoofde van schending van deze garantie.

16.5 Peek Von Schükkmann vrijwaart de Afnemer tegen aanspraken wegens beweerdelijk door haar gepleegde inbreuk op eigendomsrechten van derden, mits dergelijke aanspraken van derden haar direct schriftelijk gemeld worden en de Afnemer alle noodzakelijke medewerking verleent in het kader van door Peek Von Schükkmann te ondernemen (tegen)actie(s).

Artikel 17 Kortingen
17.1 Kortingen, van welke aard ook, gelden slechts voor de lopende contractperiode en onder voorwaarde van stipte nakoming van de overeenkomst door de Afnemer. Blijft stipte nakoming achterwege, dan vervallen alle (eventueel) verleende kortingen en is de Afnemer aan Peek Von Schükkmann de bruto prijzen verschuldigd.

Artikel 18 Abonnementen & advertenties

18.1 Alert-abonnementen

Onder alert-abonnementen wordt verstaan de dienstverlening per email geïnformeerd te worden omtrent ter beschikking gekomen informatie. Peek Von Schükkmann kan afhankelijk zijn van de medewerking van derden voor het ter beschikking stelling van de betreffende informatie. Peek Von Schükkmann is niet aansprakelijk voor door Afnemer dan wel enige derde geleden schade, van welke aard en door welke oorzaak dan ook ontstaan, die het gevolg is van het niet of niet tijdig ter beschikking stellen van de beoogde informatie aan Afnemer of enige derde door Peek Von Schükkmann.

18.2. Alert-abonnementen kunnen op elk gewenst moment worden aangegaan voor de duur van minimaal een jaar, te rekenen vanaf het moment van eerste levering, en worden vooraf gefactureerd voor de volledige abonnementsperiode, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen. Behoudens andersluidende afspraak, is de abonnementsprijs exclusief omzetbelasting.

18.3. Abonnementen dienen schriftelijk met inachtneming van een opzegtermijn van twee maanden tegen het einde van de abonnementsperiode bij Peek Von Schükkmann te worden opgezegd, bij gebreke waarvan het abonnement stilzwijgend wordt verlengd voor de duur van een jaar.

18.4 Op alle overeenkomsten tussen Peek Von Schükkmann en Afnemer met betrekking tot

advertentieplaatsingen (daaronder begrepen alle overeenkomsten met adverteerders en bemiddelaars) zijn in aanvulling op deze algemene voorwaarden van toepassing de laatst geldende versie van de Regelen voor het Advertentiewezen, uitgegeven door de Raad van Orde en Toezicht voor het Advertentiewezen (ROTA), hierna: “de Regelen”.

18.5 Bij tegenstrijdigheid van deze algemene voorwaarden met de Regelen prevaleren de Regelen.

Artikel 1 Geschillen
19.1 Van geschillen, daaronder begrepen geschillen die slechts door één partij als zodanig worden beschouwd, is bij uitsluiting de rechter in de vestigingsplaats van Peek Von Schükkmann bevoegd kennis te nemen. Niettemin heeft Peek Von Schükkmann het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.

Artikel 20 Toepasselijk recht
20.1 Op elke overeenkomst tussen Peek Von Schükkmann en de Afnemer is Nederlands recht van toepassing. Geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van onderhavige overeenkomst dan wel van nadere overeenkomsten die daarvan het gevolg mochten zijn, zullen worden beslecht door de bevoegde rechter te Alkmaar.

Artikel 21: Geldigheid en wijziging voorwaarden
21.1 Deze voorwaarden zijn geldig vanaf 1 januari 2020.

21.2 Wijzigingen en aanvullingen op deze algemene voorwaarden zijn voor de Afnemer bindend vanaf één maand na kennisgeving van de wijziging of aanvulling aan de Afnemer.

Aanvullende voorwaarden: Doorstart.nl

Artikel A1 Toepasselijkheid
A1.1 Deze aanvullende voorwaarden maken onlosmakelijk onderdeel uit van de algemene voorwaarden van Peek Von Schükkmann B.V. en regelen de specifieke voorwaarden voor de dienstverlening op het gebied van insolventie-informatie onder de handelsnaam “Doorstart.nl”.

A1.2 Deze aanvullende voorwaarden zijn van toepassing op elke overeenkomst (hierna te noemen “Abonnement”), waarbij Doorstart.nl aan de Afnemer toegang verleent tot het Afnemergedeelte van de internet Website van Doorstart.nl of Doorstart.nl anderszins insolventiedata aan de Afnemer ter beschikking stelt in welke vorm dan ook.

Artikel A2 Totstandkoming, duur en beëindiging van het abonnement
A2.1 Het Abonnement komt tot stand als volgt: het vrijblijvende aanbod wordt gedaan door middel van de terbeschikkingstelling van het daartoe bestemde elektronische formulier op de Websites, dat door de Afnemer kan worden ingevuld. De aanvaarding van het aanbod door de Afnemer geschiedt door de invulling van het formulier en diens akkoordverklaring met de inhoud daarvan en van deze abonnementsvoorwaarden door het klikken op de knop ‘Aanmelden’. De overeenkomst komt definitief tot stand door de bevestiging van Doorstart.nl aan de Afnemer, via e-mail of telefonisch. Doorstart.nl is gerechtigd zonder opgaaf van redenen een Afnemer te weigeren.

A2.2 Het Abonnement is vanaf de aanvangsdatum één jaar geldig en zal telkens automatisch met één jaar worden verlengd, tenzij het uiterlijk twee maanden voor het verstrijken van dat jaar schriftelijk door een der partijen wordt opgezegd.

Artikel A3 Rechten en verplichtingen van de Afnemer
A3.1 De Afnemer verkrijgt met behulp van een gebruikersnaam en wachtwoord toegang tot rubrieken van de Website(s), die door middel van een beveiliging niet toegankelijk zijn voor niet-Afnemers (“het Afnemergedeelte”) of ontvangt op andere wijze data met betrekking tot insolventies.

A3.2 Doorstart.nl behoudt zich het recht voor om op ieder moment rubrieken aan het Afnemergedeelte toe te voegen, uit het Afnemergedeelte te verwijderen, of deze toegankelijk te maken voor niet-Afnemers zonder dat dit tot enige verplichting tot restitutie van abonnementsgelden leidt.

A3.3 Het Abonnement is gebonden aan één juridische entiteit en kan niet worden overgedragen. Het is de Afnemer dan ook niet geoorloofd om aan derden toegang te verschaffen tot het Afnemergedeelte van Website(s). Onder derden wordt verstaan, anderen dan degene aan wie de gebruikersnaam en het wachtwoord zijn toegekend, al dan niet binnen de eigen organisatie van de Afnemer.

A3.4 De Afnemer draagt zorg voor de zorgvuldige geheimhouding van zijn gebruikersnaam en wachtwoord. Elk gebruik van het Abonnement wordt toegerekend aan de Afnemer, c.q. aan de persoon aan wie de gebruikersnaam en het wachtwoord zijn toegekend. De Afnemer draagt een risicoaansprakelijkheid voor het gebruik dat van het Abonnement wordt gemaakt.

A3.5 Het is de Afnemer toegestaan om voor eigen gebruik van de Websites afkomstige informatie af te drukken. Alle informatie op de Websites is beschermd door auteursrechten en/of het databankenrecht van Doorstart.nl of derden. Het is de Afnemer niet toegestaan deze informatie op enige wijze verder te verveelvoudigen of openbaar te maken, behoudens met de voorafgaande uitdrukkelijke schriftelijke instemming van Doorstart.nl. Onder openbaar maken wordt in dit geval ook verstaan het beschikbaar stellen van de gebruikersnaam en het wachtwoord aan derden.

A3.6 Voor zover de Afnemer in de gelegenheid wordt gesteld om vragen, opmerkingen of andere informatie via de Website(s) aan Doorstart.nl en/of aan derden kenbaar te maken, zal hij van dit recht alleen gebruik maken met inachtneming van algemene fatsoensnormen en zich onthouden van grievend taalgebruik, beledigingen, etcetera.

Artikel A4 Prijzen, facturering en betaling
A4.1 Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen luiden de tarieven in Euro exclusief BTW.

A4.2 Doorstart.nl zal de Afnemer na het sluiten van de overeenkomst en vervolgens jaarlijks vooruit factureren voor het abonnementsgeld. De Afnemer zal de factuur voldoen binnen 14 kalenderdagen na de op de factuur vermelde verzenddatum.

A4.3 Indien de Afnemer na het verstrijken van de betalingstermijn het overeengekomen gefactureerde bedrag niet volledig heeft voldaan raakt de Afnemer in verzuim zonder dat enige sommatie of ingebrekestelling is vereist. Doorstart.nl is alsdan gerechtigd om de toegang van de Afnemer tot het Afnemergedeelte van de Websites gedurende de periode van verzuim te ontzeggen.

A4.4 Doorstart.nl houdt zich het recht voor de prijzen aan te passen bij wijziging van de jaarlijkse prijsindex of bij een algemene verhogingen van het abonnement. De prijsindex Advocatuur van het CBS zal hierbij als richtlijn dienen. De prijswijzigingen worden 30 dagen voordat de wijzigingen van kracht worden op deze Websites bekend gemaakt. Gewijzigde tarieven zijn tussen partijen eerst van kracht op het moment van een verlenging van de overeenkomst als bedoeld in artikel A2.2 van deze aanvullende voorwaarden.

Artikel A5 Garantie
A5.1 Doorstart.nl streeft ernaar om de Websites zoveel mogelijk beschikbaar en bereikbaar te houden. Doorstart.nl garandeert echter geen 24-uurs beschikbaarheid of bereikbaarheid. Verminderde beschikbaarheid en bereikbaarheid kan onder meer voortvloeien uit het verrichten van onderhoud, het verhelpen van storingen, etcetera.

A5.2 Doorstart.nl streeft er naar om op zowel het Afnemergedeelte als op het algemeen toegankelijke gedeelte van de Websites correcte en actuele informatie aan te bieden. Doorstart.nl kan hier echter niet voor instaan en sluit dan ook iedere aansprakelijkheid ten aanzien van de inhoud van de geboden informatie uit.

A5.3 Doorstart.nl is op geen enkele wijze aansprakelijk voor de beschikbaarheid, noch voor de inhoud van internetpagina’s buiten de Websites waar door middel van ‘links’ op de Websites naar wordt verwezen.

Artikel A6 Privacy
A6.1 Doorstart.nl houdt zich aan de geldende regelgeving met betrekking tot de bescherming van persoonsgegevens. Doorstart.nl verwerkt de door de Afnemer bij het aangaan van het Abonnement verstrekte persoonsgegevens voor zover noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomst. Daarnaast kan het gebruik van de Websites door de Afnemer leiden tot verwerking van persoonsgegevens. Laatstbedoelde verwerkingen geschieden ten behoeve van onderzoek naar mogelijke verbeteringen van de werking van de Websites en dergelijke. De persoonsgegevens als bedoeld in dit lid worden door Doorstart.nl niet verstrekt aan derden.

A6.2 De Afnemer kan op de Websites te allen tijde zijn eigen Afnemergegevens inzien en corrigeren. Deze informatie en functionaliteit zijn uitsluitend toegankelijk voor de gebruiker die beschikt over de gebruikersnaam en het wachtwoord van de Afnemer.

A6.3 Doorstart.nl is niet verantwoordelijk voor de verwerking door derden van persoonsgegevens die de Afnemer via de Websites bedoeld of onbedoeld aan die derden kenbaar maakt, zoals bijvoorbeeld zijn emailadres of informatie over zijn surfgedrag na het verlaten van de Websites.

Disclaimer:

Peek Von Schükkmann B.V. h.o. doorstart.nl aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de juistheid van de op deze site gepubliceerde gegevens. Gebruikers vrijwaren Peek Von Schükkmann voor alle schade voortvloeiende uit of verbandhoudende met informatie verstrekt door middel van de website doorstart.nl.

De op deze website opgenomen informatie is ontleend aan openbare bronnen. Het feit dat informatie omtrent specifieke insolventies en of kantoren en hun werkzame personen op deze website is vermeld impliceert niet in alle gevallen dat deze informatie door of van wege de betreffende curator of bewindvoerder is opgenomen.

Slechts het op de betreffende rechtbank gedeponeerde origineel van enig openbaar document betreffende een faillissement of surseance kan worden gebruikt als enig bewijs terzake.

Gebruik
Het geheel, danwel gedeeltelijk beschikbaar stellen, reproduceren en/of toegankelijk maken bijvoorbeeld doormiddel van ‘hyperlinks’ of andere technologie van de informatie op doorstart.nl is zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Peek Von Schükkmann B.V. uitgesloten. Door het toegankelijk maken van de informatie via doorstart.nl doet Peek Von Schükkmann B.V. een juridisch aanbod dat slechts door aanvaarding behoeft te worden gevolgd aan commerciële organisaties een samenwerking aan te gaan onder de gebruikelijke voorwaarden. Het beschikbaar stellen zoals hiervoor bedoeld zonder voorafgaande toestemming wordt beschouwd als een aanvaarding van het betreffende aanbod. Degene die als zodanig de informatie beschikbaar stelt is het hiervoor bedoelde tarief op eerste vordering verschuldigd.

Beperking van het gebruik
De wetgever heeft een afweging gemaakt om bepaalde informatie over insolventies (faillissementen, schuldsaneringen en surseances van betaling) openbaar te maken. Zij heeft daarbij de belangen van de direct betrokkenen, schuldeisers en het algemeen belang afgewogen. Onze website voldoet aan deze wettelijke uitgangspunten (onder meer de wet bescherming persoonsgegevens). De verwerking van persoonsgegevens vindt plaats met in achtneming van de bepalingen van de Wet Bescherming Persoonsgevens.

Insolventies worden op doorstart.nl gedeactiveerd binnen afzienbare tijd na de beëindiging of opheffing. Voor insolventies die vernietigd worden na gedaan verzet gebeurt op verzoek. U kunt een verzoek tot aanpassing per e-mail richten aan de webmaster.